Monday, February 25, 2008


دیروز یه بلبل زرد بدترکیب از لای صد تا کاغذ برام یکی کشید بیرون که اگر حافظش رو فاکتور بگیری میشه این:
دو رنگ نباش و با هر کسی که دوستی رنگ عوض نکن که این کار هنر نیست و فکر نکن که خیلی زرنگ هستی. برای اینکه اسمت همه جا برده شود دست به هر کاری نزن. عشق ورزیدن و محبت کردن هنر است اگر به حیله های خود ادامه دهی پشیمان می شوی. همت کن و راهت را عوض کن.

کسی چه می دونه. شایدم راست گفته باشه
.