Saturday, February 16, 2008

جایزه ام نیست. گم شده. پیدایش نمی کنم. همیشه همین جا بود. توی جیب کتی زیپ کیفی. همیشه حواسم بهش بود تا با آنهایی که خودم می خرم اشتباه نشود. اما نمی دانم از کی دیگر نبود. نیست.
کدام احمقی برای یک پاکت سیگار خالی که شاید بودش برای کسی هیچ فرقی نمی کند اینهمه آبغوره می گیرد؟