Saturday, February 09, 2008


کرم عزیزی که توی دندون کثافت من زنده گی می کنی ازت متنفرم. حسرت یه بار با خیال راحت جوییدن مترو رو دلم گذاشتی
!