Thursday, February 28, 2008


دور و برم پر از سوتلاناهای ریز و درشت شده است.
پس این اتوبوس قراضه ی عزیزآقا کی از راه می رسد؟