Friday, December 14, 2007

چیزی نمی گویم.
...
حتما دیگر می دانی که چقدر حسودم!...