Friday, December 07, 2007

حالا که نیلوفرهای بابا محمد هم مرده اند دیگر جایی ندارم که در آن پنهان شوم، سگ لرز بزنم، باران بخورم، باران بو بکشم، باران بشنوم و دود به آسمان فوت کنم.