Monday, August 10, 2009

یعنی یک کاری کرده اید/کرده اند که حتا غیبت روز نوشت های آدم های مجازستان هم ته دل را شور بیاندازد و نگرانی کلافه کند آدم را.
.
.

No comments: