Friday, July 03, 2009

شده تا بحال که پوستت از توو بخارد؟! آره همون طرفی که درز و کوک های بجا مونده با باقی کثافت کاری های خیاط هست.

پوستم از توو می خارد و هرچه این طرفِ در دسترسش را می خارانم اِفاقه نمی کند، خراش برمی دارد، بدتر می شود. سعی می کنم یادمش برود، نمی شود، حواسم بهش هست.
ولم نمی کند.
.
.

No comments: