Wednesday, June 25, 2008

پاک کردن گذشته ی افراد باعث می شود که راحت تر بتوانند زنده گی یا هر اسم دیگری را که این چیز دارد، تحمل کنند.

.

زمان لرزه، کورت ونه گوت، صفحه 245