Tuesday, June 10, 2008

دور و برم یه چندین نفری هستن که دلم می خواد توی وسط وسط چشماشون نگاه کنم و بگم:
خفه شو!
.
.
.
.