Monday, March 24, 2008

از همه ی آدمهای ترسو حالم بهم می خوره.
از خودم بیشتر از همه شون.