Wednesday, March 19, 2008

من: درختچه های توی تراس همه جوونه زدن!
تو: اینجا هم که امروز نگاه می کردم بعضی درختا شکوفه زدن. متعجبم که چطور توی این سرما شکوفه می دن!
من: عادت کردن دیگه به سرما... عادت کردن.