Friday, March 07, 2008

نمی دونم چراتو این روزای چهل و سه غروبه، دیگه می زدن هم شرمنده گی از میخواره بودنم رو از یادم نمی بره!