Monday, March 24, 2008

نمی شد آدم همینجوری بی پدر مادر از زیر بته عمل بیاد؟!
اینطوری کم کمش هفتاد هشتاد درصد از مشکلات بشریت حل می شد به مولا.