Tuesday, October 09, 2012


آدم ها جهت را اشتباه گرفته اند. عقب عقب میروند و از خودی که روزی بوده اند هم رد می شوند.
 دنیا جهت را اشتباه گرفته است. مثل گلوله ی کاموا هر چه بیشتر می چرخد کوچکتر می شود. 
ما؟
ما پایمان به گره های کورش پیچ خورده است.


No comments: