Thursday, May 10, 2012

یوهاها
پس ما به هم نزدیک بوده ایم!
سندش هم موجود است.
رجوع شود به نظردانی این پست.

2 comments:

سفید said...

سند کم رنگیست به نسبت!

نقره said...

دل ما به کم رنگم راضیه