Tuesday, April 22, 2008

چند روز پیش یکی بهم گفت که: "شبیه آلیس در سرزمین عجایبی!"
اگر فرض کنیم که این آدم قدرت تشخیص درستی داشته و آدم راستگویی هم بوده باشه اینطور نتیجه می گیریم که من باید یه چیزی تو مایه های این شکلی باشم!