Saturday, November 24, 2007

اجساد سربازان سبز پوش را در گودالهای عریض روی هم تلنبار کرده اند بوی تعفن هوا را پر کرده، عابران را اما خیالی نیست، بی توجه از کنار گورها می گذرند و با صدا آب دهان شان را بر خاک کوچه می اندازند. گورکن با فشار پا سعی دارد سربازان بیشتری را در گودال جا دهد.

من حیرت زده به این صحنه زل زده ام و می اندیشم چگونه بر خاک من، جلوی خانه ی من انسان ها پا بر لاشه ی دیگری می گذارند!