Thursday, January 19, 2006

حسرت؟!!

خیره در حلقه های دود سیگار.
افکاری موهوم در سر.
رویایی پرورده در ذهن تا انتهای دور .
با هر حلقه رویایی گستاخ تر
...
پلکها بسته.
خاکستر بر جا.
لاشه در رویا.
تعفن در مشام.
داغی بر دل ... .