Sunday, April 18, 2010


نه.... چیزی نمی نویسم.
صبر می کنم ببینم خودت کی می فهمی.
.
.

No comments: