Thursday, March 11, 2010

همیشه آنکه می ماند
دهنش سرویس است

باور نمی کنی؟
یکبار بمان!
.
.

1 comment:

سفید said...

ماندم...