Sunday, May 17, 2009

یادم باشد همینطور که دارم با خودم می گویمش برای تو هم بگویم. بعدا. که تو هم یادت بیاید من این را میدانم، آنقدر هنوز مانده از من که بفهمد قرار اهلی شدن/کردن نبود.پ.ن: ته کشیده ام. به مال دزدی افتاده ام!
.
.

No comments: