Tuesday, August 19, 2008


دو سال قبل

گفت: هيچ تلفنی در آن لحظه ی بخصوص در هیچ جای دنیا زنگ نخورد.
می دانستی؟

امروز

تلفنم هیچ زنگ نمی خورد. می دانم.
.
.

No comments: