Tuesday, August 19, 2008

از حشره ها متنفرم!
مخصوصا از این سوسک های وحشی که هر بار توی تاریکی می شینم لبه ی طرف پنجره ی تختم از روی پام رد می شن!
.
.

No comments: