Saturday, July 26, 2008

طبق اکثریت آرا این جانب پررو، وحشی، یک دنده و یک چیز دیگر (که خیلی بی ادبی است گویا) تشخیص داده شده ام. بدینوسیله از تمام کسانی که حداقل در ده سال گذشته با هم در ارتباط بوده ایم صمیمانه معذرت خواهی کرده به کسانی که حداکثر تا ده سال آینده قرار است با هم رابطه ای از هر نوع داشته باشیم قول ِ شرف نداشته ام را می دهم که به اندازه ی سهم خودشان صفات ِ مذکور را در این بنده ی حقیر را مشاهده کنند.
.
.

3 comments:

Henry said...

اکثریت آرا شکر خوردن

نقره said...

هنری؟ بابا؟ شکر؟ منظورت گهِ دیگه؟ هان؟

Henry said...

آره همون گه خودمونه