Sunday, May 11, 2008


گفتن که خری! نه یک بار و دو بار ها، همین امروز در زمونای مختلف بهم اطلاع داده شد که خیلی خرم
گفتم: خر که مقعر نمی شه!
فرمودند که اگر من باشم می شه!
"حالا شوما بگین، شوما قضاوت بکنین. بنده خرم یا ایشون؟"
.
.
پ.ن: تو، تو بگو خیلی خرم؟