Thursday, May 01, 2008

امروز اول می، یکسال از سه شنبه ی سال گذشته ، از امضای پتیشن بچه های افغان، از جلسه ی جامعه شناسی، از گپ زدن با داش فرزان می گذرد. کارگران جهان متحد شوید!
امروز اول می، یکسال و یک روز از اون دوشنبه ی نفرت انگیز، یکسال و سه روز از اون شنبه ی فوق العاده ، از بارون ، از جا قحطی از سیگار می گذرد. کارگران جهان متحد شوید!
امروز اول می، صدها سال از زنده گی می گذرد.
کارگران جهان متحد هم که نشوید اتفاق خاصی نمی افتد. روزها بی واسطه می گذرند.