Sunday, October 14, 2007

پیش از آنکه به تنهایی خود پناه برم
از دیگران شکوه آغاز می کنم
فریاد می کشم که ترکم کردند
چرا از خود نمی پرسم
کسی را دارم که احساسم را
اندیشه و رویایم را، زنده گی ام را
با او قسمت کنم؟
آغاز جدا سری شاید از دیگران نبود.
.
................ مارگوت بیکل