Saturday, September 11, 2010


امروز یازده سپتامبر است
من راز فصل ها را نمی دانم
راز روزها را هم نمی دانم
من آدم احمقی هستم.


No comments: