Saturday, July 24, 2010


وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید؟
امید کجاست
تا خود
جهان
به قرار
باز آید؟

هان، سنجیده باش
که نومیدان را معادی مقدر نیست!

احمد شاملو
(۱۳۰۴- ۱۳۷۹)

No comments: