Sunday, January 27, 2008


میدانی چکار کردم؟ همه را پاره کردم ریختم توی توالت. بجز این یکی... که آن را هم گذاشتم برای پاره نکردن!