Tuesday, November 24, 2009

به گمانم فرقی نکند از کدام راه بروی، کنار تمام جاده ها پیرزنانی کاسه بدست طلبِ لقمه ای نان می کنند. تصمیمت را گرفته باشی یا نه از رنج گریزی نیست.
چشم بندهای سیاه سالهاست نخ نما شده اند
.
.

No comments: