Monday, January 12, 2009


بطور متوسط هر سه دقيقه يكبار ميل باكسم را چك مي كنم.
هيچوقت چيزي درش نيست.
عقده اي شده ام.
.
.
.

1 comment:

semi said...

اِ نقره کجا بوووودی؟ دلم تنگ شده بود!
در جواب سوالت مثل یه دوست ما با اون زن شهرستانی بی تربیت و فوضولش و ندید بدیدش.