Friday, February 26, 2010

میدانی که نمیشود
و این گه ترین دانستن دنیاست
.
.

Tuesday, February 23, 2010

Sunday, February 21, 2010

آی
می فهمی؟
آی
.
.

Wednesday, February 10, 2010

خواب دیدم رفته ام.
.
.

Saturday, February 06, 2010

مشعلم را روشن می کنم. بادبادک ها سر جایشان هستند، اما هنوز به هوا فرستادن آنها ممنوع است. نظامنامه می گوید:« تا بلندی قد یک انسان، نه بیشتر.» مقامات رسمی از این علائم در آسمان می ترسند. می ترسند کد در کار باشد. پیام هایی رد و بدل شود. محل هایی برای فرود آمدن، یا علائمی برای نهضت مقاومت باشد. کودکان فقط حق دارند آنها را در انتهای رشته ای روی زمین بکشند. هوا کردن آنها ممنوع است. تأثر آور است که ببینیم ژان- ژاک، یا مونتنی، خودشان را روی زمین می کشند. آنها روزی از نو آزاد خواهند شد که خیلی بالا، در جستجوی رنگ آبی به آسمان بروند. دوباره خواهند توانست به ما اعتماد به نفس دهند، شروع به فریب دادن کنند. شاید بادبادک ها جز اینکه زیبایی به وجود آورند دلیل واقعی دیگری برای زیستن نداشته باشند.


بادبادک ها/ رومن گاری

Tuesday, February 02, 2010


یادم رفته به گمانم یا شاید هیچ یاد نگرفته باشم که بگویم من این را می خواهم یا می خواهم که این کار را کنم یا اصلا من دارم می روم. هنوز